LEGAL AREA 


INVOICING

Algemen voorwaarden

1.  De facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur of bij het ontbreken van een vervaldatum uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
2.  Bij niet-betaling van de factuur zullen van rechtswege, en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, intresten verschuldigd zijn vanaf de 10° kalenderdag na factuurdatum. Deze intresten zijn gelijk aan de wettelijke intresten +3%.
3.  Bovendien zal het verschuldigde bedrag, bij niet-betaling binnen de termijn van 10 dagen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met 10% en met een minimum van 75 EURO, ten titel van schadeloosstelling ingevolge de niet tijdige uitvoering van de betalingsverplichting.
4.  Eventuele klachten, zowel betreffende de facturatie als de geleverde diensten, dienen ons te bereiken op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum en dit per aangetekend schrijven.
5.  Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd, zelfs ingeval er verschillende verweerders zijn of bij vorderingen in vrijwaring.
6.  In het geval een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Conditions générales

1. Les factures sont payables au plus tard à la date d’échéance mentionné sur la facture, ou, si cette date n’est pas indiqué, 30 jours après réception de la facture.
2.  En cas de non-paiement, des intérêts sont dus de plein droit et sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure, à partir du 10° jour calendrier de la date de la facture. Ces intérêts s’élèvent au montant de l’ intérêt légal augmenté de 3%.
3.  De plus, en cas de non-paiement dans le délai de 10 jours, le montant dû sera augmenté de 10% de plein droit et sans mise en demeure, avec un minimum de 75 EURO à titre d’indemnisation à la suite de la non- exécution de l’obligation de paiement.
4.  D’éventuelles réclamations tant en ce qui concerne la facturation qu’au sujet des services prestés doivent, sous peine de forclusion, nous être adressées dans les huits jours de la date de la facture.
5.  En cas de litige, seuls les tribunaux de Anvers seront compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d‘actions en garantie.
6.  Si une ou plusieurs des dispostions de ces Conditions générales sont nulles ou seraient considéré comme nulles, ceci n’entraîne pas la nullité des autres dispostions.

Terms and Conditions

1.  The invoices are payable at the latest on the due date as stated on the invoice or in the absence of a due date, no later than 30 calendar days after receipt of the invoice.
2.  In the event of non-payment of the invoice, interest will be due by operation of law and without any notice of default being required from the 10° calendar day after the invoice date. These interests are equal to the statutory interests +3%.
3.  In addition, in the event of non-payment within the period of 10 days, the amount owed will be increased by operation of law and without prior notice of default by 10% and with a minimum of 75 EUR, by way of compensation for late fulfillment of the payment obligation.
4.  Any complaints, both regarding the invoicing and the services provided, must reach us on pain of forfeiture within 8 days of the invoice date and this by registered letter.
5.  In the event of a dispute, only the courts in Antwerp are competent, even if there are several defendants or in the case of claims in indemnification.
6.  In the event that one or more provisions of these General Terms and Conditions are or become invalid or void, this does not affect the validity of the other provisions.


Based in Antwerp (BE) - working worldwide